PANTERA -《Reinventing The Steel》[MP3!]

PANTERA -《Reinventing The Steel》[MP3!]
  • 片  名  PANTERA -《Reinventing The Steel》[MP3!]
  • 简  介  发行时间: 2000年地区: 美国语言: 英语
  • 类  别  音乐
  • 小  类  欧美音乐


  • 详细介绍简介: 专辑介绍:
    PANTERA乐队于2000年发行《Reinventing The Steel》专辑.他们通过这张《Reinventing The Steel》专辑来表达他们的态度,虽然音乐上没有什么出彩的地方,但至少还是延续了乐队一贯的风格,配合着世纪末的重金属回潮,这张专辑在短期内也突破了金唱片的销量。望喜爱PANTERA的朋友们共同分享~!
  • PANTERA -《Reinventing The Steel》[MP3!]_large